با افتخار شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران و شرکت پاد ابزار گستر نیزبه لیست کارفرمایان افزوده شده است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *