با افتخار شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران و شرکت پاد ابزار گستر نیزبه لیست کارفرمایان افزوده شده است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>