با افتخار شرکت پتروشیمی مارون نیز به لیست کارفرمایان شرکت آبا افزوده شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *